Với Sunshine Group, điều cần là mua càng sớm càng tốt

Với Sunshine Group, điều cần là mua càng sớm càng tốt

Sunshine Venicia c­p nh­t thông tin mÛi nh¥t

Sunshine Venicia dñ án mÛi đưãc phê duyÇt đ§u tư xây dñng t¡i Qu­n 2 – tp thành phÑ HÓ Chí Minh là càng trong Nhïng dñ án m¡nh và cao c¥p nh¥t t¡i Qu­n 2 VÛi tÕng quy mô 0.7 ha, vÑn đ§u tư dñ sáng 4 t÷ USĐ.

Là dñ án mÛi cça Sunshine Group đưãc xây dñng të Nhïng dñ án sáng trúc nÕi ti¿ng th¿ giÛi VÛi c£m héng k¿t c¥u Venicia mang cách sáng trúc ĐËa Trung H£i đưãc triÃn khai dñ trên lo¡i hình khu vñc 5 sao ĐÑi vÛi nhïng dËch vå tiÇn ích vui chơi , gi£i trí d«n đ§u khu. nh­n đËnh vì Lê Đình Phong đây là dñ án mang tính quan trÍng đưa thương hiÇu Sunshine Group đ¿n VÛi Nhïng chç đ§u tư ß sàn BDS thành phÑ HÓ Chí Minh 5 2019.

phía c¡nh dñ án t¡i Qu­n 2 thì t­p đoàn Sunshine cũng đã triÃn khai xây dñng càng dñ án căn hÙ chung cư ß khu vñc Qu­n 7. Hai dñ án nên m¯t cùng vÛi thÝi kó vàng h³n s½ gây ch¥n đÙng hơn thË trưÝng BDS Qu­n 2, lôi kéo đưãc r¥t nhiÁu chç đ§u tư trên kh¯p c£ nưÛc tÛi VÛi thành phÑ HÓ Chí Minh thiên đưÝng cça Quý khách hàng VÛi Nhïng dñ án đ³ng c¥p quÑc tiÅn đón ti¿p hàng ngàn lưãt Quý khách hàng dùng chân, lưu trú dài ngày b±ng ch¥t Lưãng dËch vå ưu viÇt chưa tëng có trưÛc đây.

Các dñ án mÛi cça Sunshine Group ß thành phÑ HÓ Chí Minh VÛi tương tÛi hình ra ra Các dñ án cao c¥p d«n đ§u ß ViÇt Nam.

C­p nh­t thông tin dñ án Sunshine Venicia

có tên thương m¡i là Sunshine Venicia dưÛi lúc t­p đoàn Sunshine mua tÛi dñ án Qu­n 2. dñ án này tÍa l¡c ß góc đưÝng 34 & 39 thuÙc đËa ph­n PhưÛc ĐÓng thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh.

chç đ§u tư này s½ phát triÃn dñ án ß Qu­n 2 dña trên mô hình Intergated Resort ĐÑi vÛi Các dñ án sáng trúc và cách phÑi c£nh theo c£m héng Venicia & ĐËa Trung H£i khá đ·c trưng và Vưãt b­c. sß hïu diÇn tích phát triÃn tÕ dñ án mÛi ß thành phÑ HÓ Chí Minh là 0.7 ha cùng sÑ tiÁn bÏ nên cça t­p đoàn Sunshine Group là 4 t÷ USD thì dñ án này s½ ©n chéa Nhïng hình théc b¥t đÙng s£n cao c¥p như: căn hÙ chung cư và sky villas.

Lê Đình Phong chia s» thông tin vÁ quy mô Sunshine Venicia bao gÓm có mÙt block duy nh¥t đưãc xây, VÛi phéc sÑ 293 căn hÙ chung cư đưãc tung nên thË trưÝng.

Theo thông tin të SaleReal nh­n đưãc thì vào quý 4/2019 t­p đoàn Sunshine đơn vË chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia s½ tái khßi đÙng l¡i quá trình xây dñng dñ án mÛi ß Qu­n 2 và s½ hoàn ra Các h¡ng måc Чu tiên như căn hÙ chung cư Palm Island cùng Nhïng dËch vå cơ sß v­t ch¥t khác vào năm 2022.

HiÇn ß chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia v«n chưa công bÑ thông tin chính théc vÁ bÝ b¿n bán căn hÙ chung cư Palm Island. Khách hàng t¡o kh£ năng liên hÇ VÛi ledinhphong ho·c SaleReal đà nh­n đưãc nh­n đËnh và méc bÝ b¿n bán tham kh£o të Nhïng chuyên gia.

có nên đ§u tư Sunshine Venicia hay không?

Đã có nhiÁu chç đ§u tư đ·t ra câu hÏi: Чu tư Sunshine Venicia có nên không?

sñ th­t vÁ viÇc này theo góc nhìn cça Le Dinh Phong ĐÑi vÛi mÙt dñ án như dñ án Sunshine Group thành phÑ HÓ Chí Minh thì v¥n đÁ đ§u tư là y¿u tÑ thành khi¿n. Nhưng không ph£i chç đ§u tư nào cũng t¡o đç kh£ năng nh±m đ§u tư vô dñ án này càng cách lâu dài và hïu hiÇu. chính vì v­y viÇc đ§u tư hay đëng thì Nhïng chç đ§u tư thành tham kh£o tư v¥n të Nhïng chuyên gia SaleReal nh±m t¡o thêm hiÃu bi¿t vÁ v¥n đÁ này.

Lê Đình Phong s½ nh­n xét đúng méc Nhïng gì mình bi¿t vÁ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2 nh±m Khách hàng t¡o thà tham kh£o thêm.

+ vË trí đ¹p n±m ß Qu­n 2 nơi chÉ m¥t 10 phút nh±m tÛi të trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh và 20 phút l¡i khu vñc đô thË Phú h£o Hưng Qu­n 7.

+ điÁu kiÇn đ§u tư b¥t đÙng s£n căn hÙ chung cư hoàn mù ĐÑi vÛi sñ yên tĩnh, môi trưÝng sÑng trong sÑ lành, gió mát të biÃn, nhiÁu cây non, nưÛc biÃn non và cát tr¯ng gây nên mÙt dñ án cñc kó ch¥t Lưãng b£o đ£m đưãc Nhïng tÑ ch¥t c§n thi¿t đáp éng đưãc đòi hÏi cça Quý khách trong nưÛc cũng như Nhïng đoàn Quý khách quÑc t¿ tÛi đây chung cư.

+ Quy ho¡ch khoa hÍc VÛi Các tiÇn nghi ch¥t Lưãng cao, Nhïng đËa điÃm lưu trú cho Khách hàng tÍa l¡c giïa Nhïng khu vưÝn cây non thân thiÇn VÛi điÁu kiÇn, xây c£m giác hài hòa giïa con ngưÝi và c£nh quát điÃm đây.

+ Đưãc đ§u tư xây bßi thương hiÇu Sunshine Group đơn vË kinh doanh BDS lÛn m¡nh d«n đ§u ß ViÇt Nam. càng doanh nghiÇp có đç thà và đáng tin c­y nh±m hoàn nên t¥t c£ dñ án Sunshine Venicia rÙng 0.7 ha này đ£m b£o đưãc ch¥t SÑ lưãng, ti¿n đÙ cũng như Nhïng đòi hÏi vÁ xây dñ án thân thành.

hơn đây là mÙt sÑ lý do ra đ§u tư căn hÙ chung chu dau tu Sunshine Group tuyen dung cư Palm Island Sunshine Venicia do Le Dinh Phong hi vÍng c¥p thêm Các thông tin hïu nghi cho Khách hàng.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""