Những cao thủ đang bán biet thu bien Phu Quoc thật tuyệt vời

Những cao thủ đang bán biet thu bien Phu Quoc thật tuyệt vời

Khám phá thông tin dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

sau hàng lo¡t Các thành công të phân khúc BDS du lËch nghÉ ngơi trưÛc đó, chç đ§u tư Sun Group có cuÙc tÕ ti¿n công vào thË trưÝng nghÉ dưáng ß đ£o NgÍc Phú QuÑc, NÕi b­t trong đó chánh là dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort hiÇn đang đưãc đ§u tư quy ho¡ch VÛi nhïng h¡ng måc thu hút.

Thông tin dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort t¡o gì nÕi b­t? t¡o Các h¡ng måc gì đang đưãc thi công thñc hiÇn t¡i biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort? ý tưßng thi¿t k¿ ß dñ án sí dång lÑi nào? đó là 1 sÑ câu hÏi mà Các Quý khách hàng đang quan tâm Sơ nét kù lưáng vÁ dñ án.

VÛi bài vi¿t đưãc chia s» të Các chuyên gia VNREP Team l§n lưãt ß Các chç đÁ dưÛi đây, chúng tôi s½ thñc hiÇn Nh­n xét kù lưáng Các h¡ng måc đưãc xây dñng và thi¿t k¿ t¡i nÙi khu dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort Phú QuÑc VÛi Nhïng h¡ng måc đang đưãc thñc hiÇn t¡i đây, Quý khách Nh¥t là Các nhà đ§u tư thông thái không nên bÏ qua bài vi¿t giá trË này.

Thông tin dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

biÇt thñ biÃn Sun Premier Village Phú QuÑc là dñ án đưãc nhà đ§u tư Sun Group triÃn khai áp dång ß vË th¿ Bãi Khem, bÝ đông phía nam đ£o Phú QuÑc, VÛi lo¡i hình tÕ hãp, hiÇn hïu nhà y¿u là Các dòng biÇt thñ đ³ng c¥p, sang trÍng phåc vå cho đòi hÏi nghÉ ngơi cça cÙng đÓng du khách thưãng lưu.

Quy mô triÃn khai xây dñng rÙng 59.6 ha, toàn bÙ biÇt thñ biÃn Sun Group Phú QuÑc chÉ đưãc triÃn khai xây dñng VÛi m­t đÙ t§m 19% trên tÕng diÇn tích quy ho¡ch, ph§n còn đ¿n dành viÇc k¿t c¥u Các h¡ng måc tiÇn nghi đưãc phát triÃn t¡i nÙi khu dñ án.

Tham gia vào v¥n đÁ c¥u trúc c£nh quan ß dñ án đó chính là tên tuÕi Dark Horse Architecture nÕi ti¿ng, cùng đÙi ngũ chuyên gia lành nghÁ, giàu kho£n nghiÇm s½ áp dång k¿t c¥u c£nh quan ß nÙi khu vñc dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort.

biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort đưãc b¯t đ§u ti¿n hành triÃn khai thi công áp dång vào cuÑi 5 2017, tÛi nay đã tr£i qua 1 nay gian hình thành và xây dñng ĐÑi vÛi Nhïng h¡ng måc đang d§n đưãc triÃn khai thñc hiÇn.

Theo đó, dñ ki¿n të chç đ§u tư Sun Group, dñ án Sun Premier Village Phú QuÑc s½ đưãc bàn giao vô quý 4//2018, nhưng tÛi nay, dñ án v¥n đang trong quá trình thi công và đÓng bÙ ph§n móng.

c¥u trúc quy ho¡ch t¡i dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort chç y¿u là Nhïng hình théc biÇt thñ đưãc chia nên nhiÁu hình théc khác nhau. trong đ¥y, khu vñc biÇt thñ lo¡i A chÉ có Lưãng là năm căn, chéa đñng diÇn tích të 810 – 880m2 và có lÑi view trñc diÇn biÃn, gÓm 4 phòng ngç, hình d» qu¡t, thi¿t k¿ đ·c biÇt đ·c s¯c và b¯t m¯t.

Ti¿p l¡i chính là Nhïng mô hình biÇt thñ lo¡i B, có 48 Dòng s£n ph©m, đưãc k¿t c¥u ĐÑi vÛi Nhïng diÇn tích të 360m2 – 380m2, sß hïu hưÛng view hưÛng biÃn, t¡o k¿t c¥u xây bao gÓm 3 phòng ngç, 2 t§ng.

biÇt thñ lo¡i C cũng chÉ giÛi h¡n t¡i 8 căn, diÇn tích áp dång të 360 – 380 m2 view nhà y¿u là trung tâm nÙi khu, thi¿t k¿ bao gÓm 4 phòng ngç, mÙt t§ng. Và cuÑi cùng vÛi là biÇt thñ lo¡i D VÛi 80 căn đưãc thñc hiÇn diÇn tích të 245 – 260 m2 view vưÝn, gÓm 3 phòng ngç, 1 t§ng.

Ngoài ra dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort còn t¡o 101 căn Minihotel và 106 căn shophouse, đáp éng phong phú Nhïng đòi hÏi cça Các du khách lúc l¡i đây an cư nghÉ dưáng.

ý tưßng thi¿t k¿ t¡i dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

dưÛi Nhïng thông tin đưãc cách chuyên gia VNREP chia s» vÁ Các h¡ng måc đưãc triÃn khai thñc hiÇn ß dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort ti¿p theo t¡i chç đÁ này chánh là Nhïng chia s» vÁ chç đÁ thi¿t k¿ Nhïng h¡ng måc ß khuôn viên nÙi khu vñc.

dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort là dñ án đưãc áp dång theo phong cách sáng trúc “xanh” lãng m¡n đưãc thñc hiÇn theo cách Châu Âu k¿t thích hãp nét Á Đông, áp dång b£o đ£m không gian phéc thà vëa đem nét ¥m áp truyÁn thÑng, vëa đem nét đ¹p tân ti¿n, sang trÍng và thu hút.

mÍi Nhïng biÇt thñ Sun Premier Village Phú QuÑc đưãc c¥u trúc VÛi không gian trong lành thoáng mát thiên th¿, VÛi Các y¿u tÑ tñ nhiên đưãc phát triÃn và t­n dång trong sÑ c¥u trúc tiÇn ích.

K¿t hãp ß dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort chánh là Nhïng v­t liÇu tñ v­y đËa phương, siêu bÁn bÉ giá thành c¡nh tranh, sáng trúc lý thú, tiÇn ích tiêu chu©n năm sao.

Kèm theo đ¥y chính là Các thi¿t k¿ tiÇn nghi sáng t¡o, hiÇn hïu có không gian bà bơi, m¡ng lưÛi b¿p, kính cưÝng lñc,… nÙi th¥t bàn giao full Premier Kem Beach Resort VNREP t¥t c£, đem tÛi 1 không gian nghÉ ngơi vô cùng cao c¥p, hiÇn đ¡i và giàu trË giá.

Khách hàng đang chú ý l¡i biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort và Nhïng c¥u trúc đưãc chç đ§u tư triÃn khai thñc hiÇn t¡i đây t¡o kh£ năng tham kh£o thêm Các chia s» ti¿p theo do Các chuyên gia VNREP Team chúng tôi áp dång thưÝng xuyên t¡i đây nh±m có thêm Các nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu ích.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""